aaaa

مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های آبخیزداری

aaaa

مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های آبخیزداری

aaaa

مطالعات، طراحی و نظارت شهرک های کشاورزی

t5

زمینه های  فعالیت:


مطالعات توجیهی، تفصیلی – اجرایی آبخیزداری و مدیریت جامع حوزه های آبخیز
نظارت عالیه و کارگاهی عملیات بیابان زدایی (مالچ پاشی و نهاکاری)
نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات آبخیزداری
مطالعات آمایش و استعداد یابی اراضی ملی و دولت
روندیابی، کنترل و تثبیت گالی(فرسایش خندقی)
مشارکت در پروژه های طرح و ساخت (EPC)
طراحی سایت های کنترل و پخش سیلاب

 

جانمایی، مطالعات و طراحی شهرک های  کشاورزی (باغی، گلخانه ای و دامپروری)
مطالعات آمایش، استعدادیابی، ایجاد و توسعه شهرک های کشاورزی (باغی، گلخانه ای و دامپروری)
نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث شهرک های کشاورزی (باغی، گلخانه ای و دامپروری)  
خدمات مهندسی خاک شناسی (نيمه تفصيلي و تفصيلي)