t5
رویکرد و مبانی فکری عضویت و تقدیرنامه معرفی همکاران

دانش محوری، ارتقاء دانش و ترویج آن
نوگرایی، نوآوری و خلاقیت در روشها و ابزارها
خود باوری و بالندگی
حفظ و توسعه منابع انسانی
بهبود مستمر فرآیند های کاری
انعطاف پذیری و تقدم توسعه ملی بر منافع مادی
اعتماد سازی و مشارکت جویی
فرصت یابی و فرصت سازی برای توسعه
ارتقاء کارایی و اثر بخشی فعالیتها برای افزایش بهره وری
اتکا بر مبانی مهندسی ارزش و مدیریت زمان
حفظ سرمایه های طبیعی، انسانی، اجتماعی، تولیدی و فیزیکی در پهنه سرزمین