aaaa

نظارت بر طرح های اجرایی تسطیح اراضی

aaaa

نظارت بر پروژه های اجرایی آبیاری و زهکشی

aaaa

نظارت بر اجرای کلیه طرح های آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی

aaaa

نظارت بر طرح های بزرگ انتقال آب

aaaa

نظارت بر اجرای پروژه های ایستگاه های پمپاژ، تامین و انتقال آب

aaaa

نظارت بر اجرای طرح های حفاظت خاک

t5

زمینه های فعالیت:

 

نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های:

طرح های آبیاری و زهکشی

خطوط انتقـال آب 

تجهـیز و نوسازی اراضی کشاورزی

گلخانه ها و فضای سبز

سد و بندهای انحرافی بتنی یا خاکی

معابر و جاده های شهری و روستایی

رودخانه و سواحل