aaaa

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها

aaaa

مطالعات و نظارت بر اجرای عملیات ساماندهی رودخانه ها

aaaa

مطالعات سیل خیزی مسیل ها و طرح های انحراف سیل

aaaa

مطالعات فازبندی، ساماندهی و احیا تالاب ها

t5

زمینه های فعالیت:


مطالعات تعیین بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه ها و خدمات نقشه برداری آنها

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه ها

بازطبیعی سازی و احیا سواحل رودخانه ها

مطالعات خطرپذیری سیلاب

مطالعات پتانسیل سنجی برداشت مصالح رودخانه ای

نظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ها

مدیریت طرح پروژه های مهندسی رودخانه