aaaa

آمنوزش و توجیه بهره برداران و ذینفعان

aaaa

گردشگری روستایی

aaaa

کالبد و بافت روستایی

aaaa

معیشت پایدار روستایی

t5

زمینه های فعالیت:

 

مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه سکونتگاه‌های روستایی و شهری

مطالعات گردشگری نواحی روستایی و شهری

تهیه و تدوین طرح‌های توسعه منطقه‌ای و ملی از قبیل طرح‌های آمایش و توسعه شهرستان و استان

مدیریت طرح پروژه‌های مطالعات جغرافیایی و فضایی

تهیه و ارائه بانک اطلاعاتی GIS